Alexander Hugo Køhler
1861-1945

en kronologi av
Rigmor Waler Iversen

Innhold

Om nettsiden
Del I: Tyskland 1861 - ca. 1881/1882
Del II: Sverige 1881 - 8. sept. 1885
Del III: Danmark ca. 8/9 sept. 1885 – ca. 6. januar 1897
Del IV: Norge omkr. mars 1897 – 1945: 1897
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Bergen 1897-1900
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Trondheim og Bergen 1900-1906
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Kristiansand 1906- 1945
Konkurs 1908
Konkurs 1922
Arvinger og skifteforhandlinger
Skiftet
Ekteskapene og barna (pdf)

Lenker

Køhler-artikler i Bergensposten (pdf)
Diskuter Alexander Hugo Køhler
Asbjørn Karlsen om Køhler
Digitalarkivet

Gå til kildene

Skilsmissesaken
Skilsmissepapirer

Separasjon og skilsmisse 1896-1897
Separasjon- og skilsmisse-papirer 1896-1897

statsborgersøknad
Søknad om statsborgerskap

Auksjon i Trondheim
Auksjonsdokumenter

Pantedokumenter fra Bergen
Pantedokumenter

Bevisopptakelsen 1945
Bevisopptakelsen fra 1945

Arvinger etter Alexander Hugo Køhler oppgis å være:

1. Elisabeth Oline Helga Clausen f. 17.januar 1901 i Trondheim. Gift 1gang i 1920 med Joachim Elias Clausen f. 13.april 1883. Han døde 30.nov. 1956, og ble begravet 5.desember 1956 Oddernes gamle, Kristiansand. Hun ble gift 2.gang etter 1956 med Friederich Graf f. 19.mars 1904. Han døde 13.januar 1990 og ble begravet 23.januar 1990 Domkirken, Kristiansand. Når hun dør 25.nov. 1994 bruker hun navnet Elisabeth Oline Helga Graf, og hun ble begravet 1.des. 1994 Oddernes gamle, Kristiansand, sammen med sin første ektemann Joachim Elias Clausen.
Denne datteren har også skrevet sitt navn på innsiden av en fiolinkasse som Helga Elisabeth Salvator Clausen.
2. Anna Aleksandra Haldis Rolvsvåg f. 3.april 1902 i Trondheim Gift 27.juni 1925 med Karl Johan Ferdinand Rolvsvåg f. 27.mars 1902.
3. Hendrikke Aslaug Gudrun Køhler f. 17.januar 1906 i Bergen. Gift med Peder Andreas Henriksen f. 11.okt. 1921, død 28.juni 1987, begravd 7.juli 1987. Han ble gravlagt sammen med sine svigerforeldre.
Gudrun Aslaug Henriksen døde 28.mars 1999, og ble gravlagt 8.april 1999 sammen med sine foreldre og sin ektemann.
4. Hugo Ragnvald Jørgensen f. 8.mai1908 (Var gift og bosatt i Stavanger, men hadde visstnok ingen barn)
5. Anna Lovise Hansine Køhler f. 22.sept. 1879 Bergen, d. 1954. Hun er oppført på gravsteinen sammen med sin mann, men det er ingen dødsdato på henne. (Mulig begravet et annet sted?)
Kilde: Bevisopptagelsen i Kristiansand 1945.

Skiftet etter Alexander Hugo Köhler befinner seg i Stasarkivet i Kristiansand – i arkivet til Kristiansand byfogdembete/Kristiansand byrett (Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946).
(Ellers inneholder skiftemappen alle dokumentene fra bevisopptagelsen i Bergen byrett i 1945, samt flere oversikter over innholdet i «Køhler - arkivet» / det materialet som var deponert i Christiansand Sparebank, men som nå er å finne på Statsarkivet i Kristiansand.) Det er arkivert i en egen mappe med følgende påskrift:
Skifte nr. 2/1946 etter avdøde Hugo Alexander Köhler død 6/5 1945.
Begjæring om offentlig skifte innkrevet 15/12-45.
9/1-46 Skiftesamling hvor off. skifte åpnet.
31/8-46 Proklama utstedt, kunngjort 12/10-46, utlg. 12/1-47.
1/10-47 Samling ber. Til 15/10 kl. 13.
15/10-47 Skiftesamling.
3/11-47 Gjenlevende ektefelle skal sitte med boet uskiftet
Alle avskifter er foretatt av Oddbjørn Johannessen.

6. september 1945
Verge for fru Elisabeth Oline Helga Klausen, f. 1901, bopel Aukland Tirridal - «oppholder seg et sted i Tyskland». Siden familien ikke hadde noen å foreslå, ble Arnold Robstad oppnevnt.)

Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

15.desember 1945 – Rekommandert brev
Ragnvald Jørgensen Stavanger 15. desember 1945
Telefon 24 427 Jelsagt. 56
Rek.
Herr skifteforvalter i Kristiansand S.
Kristiansand S.

Jeg takker for Deres meddelelser av igår, om de arvinger efter Hugo Køhler, som er oppgitt til Skifteretten i Kristiansand S.
Jeg må herved meddele Dem, at denne oppgave ikke er fullstendig, idet jeg, som sønn av Hugo Køhler`s datter Flora Alexandra, som blev gift med min far Harald Jørgensen i Kristiansand S. 17. mai 1908, også er arving. Min mor døde i Stavanger.
Det forbauser meg, at Skifteretten har fått ufullstendige opplysninger, da jeg må anta, at opplysningene er gitt av én eller flere av de til Skifteretten oppgitte arvinger, som alle meget godt kjenner til min eksistens.
Jeg har ikke kunnet melde meg for Skifteretten tidligere, da jeg ikke er blitt varslet om min bestefars død, hverken gjennem Skifteretten eller av slektningene, og jeg ikke har hatt noen direkte forbindelse med denne del av familien, siden jeg siste gang besøkte min bestefar i hans hjem i juli måned 1940, på gjennemreise i Kristiansand S. Efter deltagelse i krigsoperasjonene i Norge.

(Resten av brevet inneholder ikke vesentlige opplysninger, men det går fram at det er et problem at AHKs papirer (dvs. innholdet i «skrinet») er i Rolvsvågs besittelse.)

Ærbødigst
R. Jørgensen
Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

9. januar 1946 – Skiftesamling. (Ragnvald Jørgensen får rettslig kjennelse på at han er dattersønn av Køhler)

År 1946 den 9. januar ble skifterett satt på byfogdkontoret v/hjelpedommer Øslebø i overvær av medundertegnede vitner.
Der behandledes boet etter den under 6. mai i fjor avdøde Aleksander Hugo Køhler og gjenlevende ektefelle Anna Louise Hansine Køhler.
Møt(t)e arvinger gjenlevende ektefelle samt vergen for fru Elisabeth Klausen: Arnold Robstad. Videre møtte hennes datter Helga Alexandra Klausen, som opplyste å ha muntlig fullmakt fra sin mor. De felles livsarvingene Anna Rolvsvåg og Henrikke Køhler opplystes å være avskåret fra å møte. Sammen med fru Køhler møtte l.r.sakfører Spieler.
Videre møtte Ragnvald Jørgensen og sammen med ham l.r.sakfører Hægg.
Adm. Opplyste at enkefru Køhler fikk skifterettens erklæring om å kunne sitte i uskiftet bo etter sin avdøde mann den 8/11 1945. I hennes andragende herom er anført at ektefellene ikke etterlot seg andre arvinger enn de 3 livsarvinger.
Adm. Fremla begjæring fra Ragnvald Jørgensen av 15. f.m. Om at boet måtte bli tatt under offentlig skiftebehandling, idet han hevder å være sønn av Flora Alexandra som igjen var en datter av Hugo Køhler i dennes tidligere ekteskap.

L.r.sakfører Hægg fremla
1
- 3. attester fra sognepresten i Kristiansand av 30/3 1910, 7/1 1946 og 7/1 1946.
4. attest fra sognepresten i St. Petri, Stavanger av 28. f.m.
5. prospektkort til Flora Jørgensen av 19/11 1913.
6. privatbrev til Ragnvald Hugo Jørgensen av 25/10 1932 (1938?).

På grunnlag herav påstod han Ragnvald Jørgensens begjæring tatt tilfølge og ba skifteretten sørge for å få utlånt de dokumenter som er i Bergen byretts besittelse angående dette forhold, samt utlevert av kjøpmann Rolvsvåg, Bergen, de dokumenter og andre gjenstander denne har etter avdøde. Skulle dokumenter være overlevert til andre, må de inndras hos dem. Han ba videre om at registrering måtte bli holdt.
L.r.sakfører Spieler fikk ordet og protesterte mot at Jørgensen var arveberettiget i boet. Han nedla sådan påstand:
Herr Jørgensens påstand om åpning av offentlig skifteforretning i avdøde Hugo Køhlers dødsbo tas ikke tilfølge.
Det ble avsagt sådan
kjennelse:

Etter de opplysninger partene har gitt, og etter de dokumenter som er fremlagt i retten i dag, er der grunn til å formode at Ragnvald Jørgensen er dattersønn av avdøde Hugo Køhler og således arving i boet. Hans begjæring om åpning av offentlig skifte blir derfor å ta tilfølge i medhold av skiftelovens § 82, idet en utsettelse kan befryktes å ville volde ham tap.

Slutning:
Hugo Køhlers dødsbo tas under offentlig skiftebehandling.

Kjennelsen ble lest opp for de møtende.

L. r. Hægg nedla påstand om at skifteretten foretar midlertidige forføyninger over de dokumenter og gjenstander etter avdøde som kjøpmann Rolfsvåg har fått overlatt i sin besittelse. Han var imidlertid enig i at der ikke var grunn til å foreta noe overfor kjøpmann Rolfsvåg hvis denne innen en uke fra idag kommer til Kristiansand og der stiller tingene til skifterettens disposisjon.
Adm. bemerket at utferdigelse av proklama skulde være unødvendig idet gjenlevende ektefelle har overtatt ansvaret overfor avdødes forpliktelser. Rettevitnet hadde intet å bemerke.

Retten hevet.

  1. Attest fra sognepresten i Domkirken, Kr.sand:

Kirkeboka for Domkirkens Menighet i Kristiansand S viser at Aleksandra Flora Köhler er født i Randers den 17. september 1885. Hennes far oppgis å være Litograf Aleksander Hugo Köhler.
Denne opplysningen står innført under Aleksandra Flora Köhlers ekteskap med Harald Jørgensen i Domkirken i Kristiansand S. Den 17. mai 1908.
Den 9. Jan. 1946
Olav Kr. Strømme
bem.

  1. Dåpsattest:

(Dåpsattest for Hugo Ragnvald Jørgensen, døpt 17/5 1908 i Domkirken, Kr. sand, er vedlagt i original. Kommentar på dåpsattesten: «NB! Forældrene ægteviedes paa barnets daabsdag».)

  1. Attest:

Kirkeboken for St. Petri Menighet viser at Flora Jørgensen som ble født den 17/9-1885 syttende september a.h. Fem og åtti i Randers, Danmark, døde den 16/4-1935 sekstende april n.h fem og tretti i Stavanger ble begravet den 23/4-1935 på Egenes Kirkegård og jordfestet den 23/4-1935.

St. Petri Sogneprest Stavanger den 28/12 1945
J. Kvistad

  1. Vigselsattest:

(Vigselsattest, original, for Harald Jørgensen og Aleksandra Flora Køhler.)

Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

24.juni 1946 – Brev til lensmannen i Oddernes:

Herr lensmann i Oddernes
Kristiansand

Ad Hugo Aleksander Køhlers dødsbo

Der er opplyst at gjenlevende ektefelle er flyttet fra byen med alle boets eiendeler og har tatt bopel hos sin svigersønn Joachim Claussen, «Claussenhus», Stray.
En tør anmode herr Lensmannen om snarest å foreta registrering i boet.

Kristiansand skifterett, 24. juni 1946
hj.d.
Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

18. juli? 1946 Registreringsforretning på Strai i Oddernes.
(Her er innbo og løsøre i boet opplistet – stort sett møbler og husgeråd til en samlet verdi av kr. 4390,-. I og med at Anna Køhler får sitte i uskiftet bo, blir intet av dette fordelt. Nedenstående linjer fra registreringsforretningen er tatt med.)

Fru Anna Köhler protesterer på at Hugo Ragnvald Jørgensen føres opp som arving, idet hun hevder at Köhler ikke har vært gift tidligere med mormor til Hugo Ragnvald Jørgensen.
(...)

Mere til registrering forefandtes ikke.
Boet har ingen gjeld.
Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

20. oktober 1947, Kristiansand
Brev fra Kristiansand skifterett ti Christianssands Sparebank vedrørende AHKs deponerte papirer m.m.
(vedr. innholdet i det materialet som er deponert i banken; jeg har ikke gjengitt brevet her - kun oversikten over arvingene, nevnt i brevet) (SkAHK)
Arvingene i boet er følgende personer:
Elisabeth Oline Helga Clausen, f. 1909.
Anna Alexandra Haldis Rolsvåg, f. 1902.
Hendrikke Aslaug Gudrun Køhler, f. 1906.
Hugo Ragnvald Jørgensen, f. 8/5 1908.
Anna Lovise Hansine Køhler, f. 22/9 1878.

28. oktober 1947 – Brev fra Skifteretten til Ragnvald Jørgensen Jnr. 2544/47:

Herr Ragnvald Jørgensen
Jelsagt. 56
Stavanger

Hugo Køhlers dødsbo
Vedlagt oversendes utskrift av registreringen i ovennevnte bo samt 2 skifteforhandlingsprotokoller ang. skiftesamling 15. ds. Videre vedlegges gjenpart av skriv til Christiansands Sparebank av 21. ds.
Det av Dem innbetalte forskudd kr. 75,- vil bli tilbakesendt såsnart o.r.sakfører Spieler har dekket omkostningene ved behandlingen av boet.

Kristiansand skifterett, 28. oktober 1947.
Kai Tønnesland
ktr. btj.
Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

3.oktober 1947 – Fullmakt fra Haldis Rolvsvåg.
Hermed gir undertegnede Halldis Rolfsvaag, fullmakt til sin søster Frk. Gudrun Køhler, Clausenhus, Stray pr. Kr.sand til å vareta sine interesser overfor skifteretten i Kr.sand S. I anledning dødsboet etter Hugo Alexander Køhler, som skal holdes på Byfogdkontoret, Sparebankgaarden III etg., onsdag 15 oktober 47.
Bergen, den 3/10-1947 Halldis Rolfsvåg

4. november 1947 holdes skifterett på byfogdkontoret i Kristiansand.
År 1947 den 4. november ble skifterett holdt på byfogdkontoret i Kristiansand ved dfm. Arne Fystro.
Til behandling forelå skifte nr. 2/1947 i boet etter avdøde Hugo Køhler og gjenlevende ektefelle Anna Køhler.
Det ble avsagt slik
Kjennelse:
På skiftesamling den 15. f.m. Samtykket Hugo Ragnvald Jørgensen, som er sønn av en datter i Hugo Køhlers tidligere ekteskap, i at gjenlevende ektefelle får sitte med boet uskiftet. Anna Køhler har begjært dette og ekstraderes boet med hjemmel i lov av 4. juni 1927 § 1.
Anna Køhler har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelse og er meddelt uskiftebevilling.
Retten hevet.
Kilde: Skifte etter Alexander Hugo Køhler. - Skifter 1946 1-7, Skifte nr. 2/1946 Statsarkivet i Kristiansand, v. Oddbjørn Johannessen.

29.juni 1948 - 22.juli 1948 Ragnvalds reise

Ragnvald Jørgensen får utstedt et pass 29.juni 1948, som omfatter kun Sverige og Danmark, med gyldighet på 1 måned fram til 1. august s.å. (I passet står det at han er født 1. VIII 1908, men han var født 8.mai 1908).


Ragnvald ordner seg med reisepenger i Stavanger 3. juli 1948 (300 Dkr. i reisesjekker + 25 kr. i kontanter). 
Reiser deretter til Arendal, hvor han er innom passkontrollen 6. juli. Politikammeret i Grenå registrerer ham som innreist 7. juli 1948.
Han hever rasjoneringsmerker for 7 dager ved Grenå tollkontroll samme dag som han ankommer Danmark. 7 dager senere er han tilmeldt Fremmedavdelingen hos kriminalpolitiet i Odense. 
Han får "1 stk. turistkort(??) i Odense og tollklarering(?) for en ny 7-dagersperiode.  Stempel fra Folkeregisteret i Odense 14. juli. Deretter drar han til Nykøbing Falster, hvor han er registrert ("bemeldt") kriminalpolitiet 17. juli.  Han får " Kød- og Rationeringsmærker " fram til 27. juli av Rationeringskontoret i Nykøbing F., 21. juli har han fått utreisestempel av Rigspolitiet i Grenå, og dagen etter er han tilbake i Arendal (stempel fra passkontrollen i Arendal 22. juli 1948). 

Hadde Ragnvalds reise noen forbindelse til skiftesaken, hvor Køhlers 3 kone og hans døtre i dette ekteskapet hevdet at han ikke var Køhlers barnebarn ?

Digitalarkivet, april 2008 digitalarkivet@arkivverket.no