Den norske hærs organisasjon

Utdrag basert på kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje, utgitt av Forsvarsdepartementet 1946.
Digital utgave ved Statsarkivet i Kongsberg.

 01.05.1789 – 30.06.1810

 

Ingeniørvåpen

Fortifikasjonsetat opprettet i 1687 eller 88. Offiserer og konduktører, men ikke ingeniørtropper. Et felles Norsk-Dansk-Holstensk ingeniørkorps først i 1763, med fåtallig personell i Norge.

 

Artilleri

5 kjørende artillerikompanier (nr. 11 – 15) i Kr.ania (2), Fr.stad, Bergen, Tr.heim

1 ridende artillerikompani (nr. 10) i Fr.hald

4 nasjonale artillerikompanier: S.fjelske, N.fjelske, 1. og 2. Akershuske

Akerske ridende artillerikp (fra 01.01.1807)

Skriverskole (underoffisersskole) fra 1785

8 festningskompanier på Fr.sten, Fr.stad, Akershus, Kongsvinger, Kr.sand, Bergen, Tr.heim, Vardøhus

Fra 01.07.1803 fikk Det norske artilleridetasjement navnet Den norske artilleribrigade.

Kavaleri

(dragoner)

(En eller flere gårder, kalt dragonkvarter eller utrederkvarter, skulle stille en rytter med hest og utrustning til kavaleritjeneste. Dragon er dessuten betegnelsen for en kavalerist som også var utstyrt for å kjempe til forts, som infanterist.)

1768 – 1810:
 1. Sønnenfjelske dragonregiment,
  fra 1784 Akershus dragonregiment:
  Eidsvoll-Næssiske, Nannestadske, Skjesmoske, Ullensakerske, Hadelandske, Lierske, Askerske (Akerske?; går til Artilleriet 01.01.1807), Det gevorbne dragonkp (Husardetasjementet, fra Husarregimentet 1807), Underoffisersskolen
 2. Sønnenfjelske dragonregiment,
  fra 1784 Smålenske dragonregiment:
  S. og N. Smålenske, Trøgstadske, Eidsbergske, Rakkestadske, Folloske, Enebakkske, Nedre Romerikske kp
 3. Sønnenfjelske dragonregiment,
  fra 1784 Oplandske dragonregiment:
  S. og N. Totenske, Biri-Valdrske, S., Ø. og V. Hedemarkske, Mel. og N. Hedemarkske kp
 • Nordenfjelske dragonregiment,
  fra 1784 Trondhjemske dragonregiment:
  Sparbuske, Bynesske, Strindske, Værdalske, Skognske, Inderøske, Melhuske, Stjørdalske kp

 

Gevorbent (vervet) infanteri:

 

Norske gevorbne jegerkorps

 

Under felttoget i Båhuslen 1788:

 • Holstenske jegerkorps, Kongsvingerske inf.kp, rifleskyttere fra 10 nasjonale inf.regimenter, endel dragoner

1789:

 • 4 gevorbne kompanier; fra 1810 også Ullensakerske bataljon og Sønnenfjelske skiløperbataljon av Oplandske inf.reg.

 

Gevorbent (vervet) infanteri:

 

Lærdalske kopani

Opprettet 1802. Underlagt Bergenhusiske inf.regiment, Sognske bataljon.
Fra 1810 Bergenhus skarpskytterbataljon.

 

Gevorbent (vervet) infanteri:

 

Sønnenfjelske gevorbne infanteriregiment

 • 2 gevorbne grenader- og 8 musketerkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Smålenske regiment):
  Tuneske, Hobølske, Borgeske, Ryggeske, Skiptvedtske, Onsøske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Smålenske regiment):
  V. og N. Rakkestadske, Iddske, Markerske, Skjebergske, Bergske, 1. Nasjonale artillerikp – til 1.1.1790.

Gevorbent (vervet) infanteri: Nordenfjelske gevorbne infanteriregiment

 • 2 gevorbne grenader- og 8 musketerkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Oplandske regiment):
  Ringerikske, Modumske, Sigdalske, Hadelandske, Ytre og Øv. Hallingdalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Oplandske regiment):
  Eidsvoldske, Totenske, Landske, Ytre, Mel. og Øv. Valdreske kp

De to nasjonale bataljonene ble 1790 ombyttet med 1. Akershusiske regiments 2 bataljoner, se nedenfor.

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

1. (Østre) Akershusske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Akershusske regiment):
  Skjesmoske, Akerske, Askerske, Lierske, Hurumske, Hoksundske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Akershusske regiment):
  Eidsbergske, Hølandske, Trøgstadske, Enebakkske, N. og S. Folloske kp

De to nasjonale bataljonene ble i 1790 ombyttet med Nordenfjelske gevorbne regiments to bataljoner, se ovenfor.

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

2. (Vestre) Akershusske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Akershusske regiment):
  Sandeske, Våleske, Lardalske, Ekerske, Kongsbergske, Numedalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Smålenske regiment):
  Ø.,V. og S. Jarlsbergske, Ø., V. og N. Larvikske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri: Oplandske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Oplandske regiment):
  Løitenske, Stangeske, Vangske, V. og N. Hedemarkske, Gausdalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Oplandske regiment):
  Ringebuske, Fronske, Kvamske, Vågeske, Lesjeske, Lomske kp

 3. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Akershusske regiment):
  Ullensakerske, Næssiske, Eidsvoldske, Solørske, Vingerske, Odalske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

Telemarkske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Smålenske regiment):
  Gjerpenske, Eidangerske, Hjartdalske, Bøherredske, Hitterdalske, Tinnske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Vesterlenske regiment):
  Nedre Telemarkske (Holdenske), Bamleske, 1., 2. og 3. Vestfjelske, 1. Nedenesske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

Vesterlenske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Vesterlenske regiment):
  2. og 3. Nedenesske, 1. Råbygdelandske, 2. Råbygdelandske, 1. og 2. Mandalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Vesterlenske regiment):
  1., 2. og 3. Listerske, 4. Listerske, 1. og 2. Stavangerske kp

 3. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Vesterlenske regiment):
  3. Stavangerske, 1. og 2. Ryfylkeske, 3. Ryfylkeske, Etneske, Skånevikske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

Bergenhusske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Bergenhusske regiment):
  S. og N. Søndhordlandske, Nordhordlandske, S. og N. Nordhordlandske, Opdalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Bergenhusske regiment):
  Mel. Nordhordlandske, S. og N. Hardangerske, Vossiske, Aurdalske, Lysterske kp

 3. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Bergenhusske regiment):
  Tjugumske, Vikske, Sogndalske, Ytre Sognske, S. og N. Søndfjordske, Lærdalske lette inf.kp (fra 1802)

 4. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Bergenhusske regiment):
  Strynske, S. og N. Nordfjordske, Gloppenske, S. og N. Søndmørske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

1. Trondhjemske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Trondhjemske regiment):
  Overhaldske, Sparbuske, Fosenske, Beitstadske, Nærøske, Stodske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 1. Trondhjemske regiment):
  Skognske, Frostenske, Ytterøske, Inderøske, Verdalske, Stjørdalske kp

 3. Nasjonale bataljon (fra tidl. 3. Trondhjemske regiment):
  Melhusske, Rissenske, Selbuske, Stadsbygdske, Bjørnørske, Strindske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

2. Trondhjemske regiment

 • To gevorbne grenaderkompanier
 1. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Trondhjemske regiment):
  Gjemnesske, Brøske, Gagnatske, Surendalske, Vikske, Opdalske kp

 2. Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Trondhjemske regiment):
  Buvikske, Børsenske, Rennebuske, Orkdalske, Størenske, Hevneske kp

 3. Nasjonale bataljon (fra tidl. 3. Trondhjemske regiment):
  Meldalske, Sundalske, Vestneske, Eresfjordske, Fanottingske, Romsdalske kp

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

 

Skiløpere

 • Sønnenfjelske skiløperbataljon:
  Hoffske, Elverumske, Aamodtske skiløperkp.
  Under Oplandske regiment, fra 1801 under Norske gevorbne jegerkorps
 • Nordenfjelske skiløperbataljon:
  Merakerske, Holtålske, Snåsenske skiløperkp
  Under 1. Trondhjemske regiment

Lokalvern og folkeoppbud

1786: Kongsvingerske lette infanterikompani, gikk inn i Norske jegerkorps 1788. En slags forløper for jegerkorpset.

1788: Rørosiske bergjegerkorps, to kompanier, var lokalforsvar for Røros kobberverk.

Fredrikshald borgerbevæbning, to kompanier.