Den norske hærs organisasjon

Utdrag basert på kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje, utgitt av Forsvarsdepartementet 1946.
Digital utgave ved Statsarkivet i Kongsberg.

18.01.1628 – 14.08.1718

Ingeniørvåpen

Fortifikasjonsetat opprettet i 1687 eller 88. Offiserer og konduktører, men ikke ingeniørtropper. Ingeniørkorps først i 1763.

Artilleri

Ikke fast organisert artillerikorps før i 1685. Før dette fast artilleri ved festningene; i krigstid mobilt artilleri etter behov.

Kavaleri

(dragoner)

En eller flere gårder, kalt dragonkvarter eller utrederkvarter, skulle stille en rytter med hest og utrustning til kavaleritjeneste. Dragon er dessuten betegnelsen for en kavalerist som også var utstyrt for å kjempe til forts, som infanterist.

1628 (1641) – 1701:

 • Båhus inf.regiment: 100 dragoner

 • Akershus inf.regiment: 200 dragoner

 • Trondhjems inf.regiment: 300 dragoner

Senere vekslende antall inntil det i 1663 ble utlagt 1.096 gårder (dragonkvarter) til nasjonalt rytteri i Norge:

 • Sønnafjells: 5 kompanier rytteri og 1 kompani dragoner

 • Nordafjells: 3 kompanier rytteri og 1 kompani dragoner

 

Fra 30.04.1692 – 26.02.1701:

 • Nasjonalt rytterregiment:
  1. Kp Oplandske, 2. Kp Ø. Romerikske, 3. Kp Hadelandske, 4. Kp V. Romerikske, 5. Kp Vesterlenske, 6. Kp Smålenske, 7. Kp Guldalske (nordafjells), 8. Kp Stjørdalske (nordafjells)

 • Nasjonalt dragonregiment
  1. Kp Smålenske, 2. Kp Vesterlenske, 3. Kp Østerlandske, 4. Kp Oplandske, 5. Kp Værdalske (nordafjells), 6. Kp Sparbuske (nordafjells)

1701 – 1719:
 1. sønnenfjelske dragonregiment:
  V. Romerikske kp, Ø. Romerikske kp, Smålenske kp, Hedemarkske kp, Vesterlenske kp, Hadelandske kp, (senere Totenske og ett Hedemark kp til), to gevorbne kompanier
 2. sønnenfjelske dragonregiment:
  Vesterlenske kp, Smålenske kp, Oplandske kp, Østerlandske kp, 3 gevorbne kpr
 • Nordenfjelske dragonregiment (Korps):Stjørdalske kp, Værdalske kp, Sparbuske kp, Guldalske kp, ett gevorbent kp

Gevorbent (vervet) infanteri

1657 3 kp fyrører (til dels utlendinger)

1658 de 3 ovenstående samt Bjelkes livkp, nå vesentlig innenlandsk verving

1687 Gevorbent inf.reg med 13 kp oppsatt 1688-1700 to gevorbne inf.reg, hver med ett grenaderkp og 9 musketerkp 1701 slått sammen til ett inf.reg med 2 grenaderkp og 14 musketerkp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Akershusiske regiment

1628 – 1657:

 • 1. Kp Gudbrandsdal, Hadeland og Valdres, 2. Kp Hedemark, Øv. Romerike, 3. Kp Aker, Follo, Nedre Romerike

1641 utskiltes 200 dragoner

1657 – 1662:

 • Trøgstad m.fl, Vestby, Enebakk, Aker, Solør, Nes, Lier, Eker

06.01.1662 – 14.08.1718:

 • Enebakkske kp, Trøgstadske kp, Folloske kp, Akerske kp, Lier-Ekerske kp, Gjerdrumske kp, Odalske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Båhus regiment

1628 – 1644:
 • 1. kp Smålenene (eget regiment fra 1644), 2. kp utskrevet fra Båhuslen, 3. kp utskrevet fra Båhuslen

1644 – 1657:

Slått sammen med Tønsberg len, Buskerud len og Bratsberg len til Båhus- og Tønsberg regiment

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Smålenske regiment

Fra 1644 utskilt fra Båhus regiment:
 • Utskrevet fra Rakkestad, Rygge, Eidsberg, Skiptvedt, Aremark, Skoger, Hoff, m.fl.

06.01.1662 – 14.08.1718:
 • Tuneske kp, Ryggeske kp, Eidsbergske kp, Iddske kp, Rakkestadske kp, Våleske kp, Ramnesske kp, Stokkeske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Oplandske regiment

(skilt ut fra Akershusiske regiment 1657)

1657 – 1662 utskrevet fra:
 • Hallingdal, Valdres, Toten, Hadeland, S. Hedmark, Ringsaker, S. Gudbrandsdal, N. Gudbrandsdal

06.01.1662 – 14.08.1718:
 • Granske kp, Totenske kp, Land-Valdreske kp, Hallingdalske kp, Hedemarkske kp, S. Gudbrandalske kp, N. Gudbrandsdalske kp, Solør – Østerdalske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Agdesidens fähnlein (kp)

1628 – 1641:
 • Utskrevet fra Agdesiden len (Nedenes, Mandal og Lister)
Fra 1641 til Vesterlenske regiment

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri: Stavanger fähnlein (kp)

1628 – 1641:

 • Utskrevet fra Stavanger len (Jederen, Ryfylke)

Fra 1641 til Vesterlenske regiment

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri: Dale regiment

1658 – 1660:
 • Utskrevne fjellfolk fra Tønsberg, Bamle, Telemark, Nedenes, Setesdal

 

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Vesterlenske regiment

1641 – 1662:
 • Nedre Telemark, Nedenes, Lister, Jederen, Stavanger, Ryfylke

06.01.1662 – 14.08.1718:
 • Øvre Telemarkske kp, Mel. kp, Ned. kp, Råbygdelagske kp, Nedeneske kp, Lister og Mandalske kp, Jederen og Dalenes kp, Ryfylkeske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Bergenhusske regiment

1628-1657:

 • 1. kp Søndhordland og Hardanger, 2. kp Nordhordland og Voss, 3. kp Sogn og Søndfjord, 4. kp Nordfjord og Søndmør

1658 – 1662:

 • Søndhordland kp, Hardanger kp, Voss kp, Nordhordland kp, Søndfjord kp, Nordfjord kp

06.01.1662 – 14.08.1718:
 • 1. Søndhordlandske kp, 2. Søndhordlandske kp, Hardangerske kp, Nordhordlandske kp, Sognske kp, Søndfjordske kp, Nordfjordske kp, Søndmørske kp

Nasjonalt (utskrevet) infanteri:

Trondhjemske regiment

1628 – 1657:

 • 1. kp antakelig Nordmøre og Romsdal, 2. kp antakelig S. Trøndelag, 3. kp antakelig N. Trøndelag, 4. kp (tidligere oppsatt) Jemtland

Våren 1657 – høsten 1658:

 • Gamle Trondhjemske regiment: Orkedal m.fl, Sparbu, Edø, Stjørdal, Melhus, Hevne, Verdal, Eresfjord,

 • Nye Trondhjemske regiment: Meldal m.fl, Beitstad, Frosten, Frei, Øksendal, Masviken, Vestnes

27.05.1660 – 1710:

 • Romsdalske kp, Gagnatske kp, Orkedalske kp, Surendalske kp, Melhuske kp, Stjørdalske kp, Verdalske kp, Beitstadske kp

1710 – 1718:

 • 1. (nordre) Trondhjemske regiment:
  Verdal, Rissen og Stadsbygd, Strinden og Bynesset, Stod og Snåsen, Inderø og Ytterø, Bjørnør og Hellund, Skogn m.fl, Overhalden, Selbu og Tydalen, Stjørdal og Aasen, Sparbu og Beitstad, Namdalen

 • 2. (søndre) Trondhjemske regiment:
  I alt 12 kompanier, bl.a 1. Nordmørske og 2. Hevneske

Nasjonalt (utskrevet) infanteri: Skiløpere

 

Særskilte skiløperavdelinger oppsatt under Gyldenløvefeiden (1675-79) og i 1717. Fast organisert først i 1747.

 

Lokalvern og folkeoppbud

Verneplikten gjaldt bondebefolkningen i Sør-Norge, samt byene: Bergen 4 kp, Christiania 2 kp, Trondhjem 2 kp, og 1 kp i Skien, Tønsberg, Fredrikstad, Marstrand, Uddevalla, Kungelv.